ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Provozovatel:
CYCLOSCHEIN – SCHEINER Jiří, Náchodská 164, Praha 9, IČO: 14942518, DIČ: CZ490718234

Kontakt:
cycloschein@cycloschein.cz
tel: 281 920 253
 
Ochrana osobních údajů

Pokud jste naším zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. Zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR.
(Nařízení o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679).

Kdo je správce?

CYCLOSCHEIN – SCHEINER Jiří, Náchodská 164, Praha 9, IČO: 14942518, DIČ: CZ490718234
Kontaktní e-mail je: cycloschein@cycloschein.cz
Jsme provozovatelem webových stránek www.cycloscheincz. Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří se na zpracování podílejí.

 

Prohlášení

Prohlašujeme, že jako správce Vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména Zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

  1. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu.
  2. Plníme dle článku 13, GDPR, informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů.
  3. Umožníme Vám a budeme Vás podporovat v uplatňování a plnění Vašich práv podle Zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

 

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

Poskytování služeb a plnění smlouvy
Vaše osobní údaje v rozsahu: fakturační údaje, e-mail, telefon, případně korespondenční adresu nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy (objednávky zboží)

 

Vedení účetnictví

Jste-li našimi zákazníky, Vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

 

Marketing – zasílání newsletterů

Vaše osobní údaje (e-mail a jméno) využíváme za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení. Jste-li naším zákazníkem zasíláme Vám newslettery jen na základě Vašeho souhlasu.
Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat na kontaktním e-mailu cycloschein@cycloschein.cz nebo našem telefonu 281920253.

 
Cookies

Při procházení našich webových stránek nezaznamenáváme Vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ani ze které stránky přicházíte. Vyhrazujeme si ale právo takto učinit v ojedinělých krátkodobých případech za účelem diagnostiky fungování našich stránek. Cookies nepoužíváme pro měření návštěvnosti ani za účelem cíleného marketingu.

 

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají současnému stupni technického rozvoje. Přijali jsme a udržujeme veškerá aktuálně známá technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení Vašich osobních údajů.

 

Předání osobních údajů třetím osobám

K Vašim osobním údajům mají přístup pracovníci fa Cycloschein, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů.
Ke zpracování dat máme 3. strany u konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami.

 

Předávání dat mimo Evropskou unii

Data zpracovávám výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

 

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosíme, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: cycloschein@cycloschein.cz
Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.
Díky právu na přístup nás můžete kdykoliv vyzvat a my Vám doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a proč.
Pokud se u Vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.
Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme Vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl/a námitku proti zpracování.
Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

 

Právo na výmaz (být zapomenut)

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na Vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě anonymizujeme veškeré Vaše osobní údaje v našem systému i v systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz
potřebujeme 30 dní.
V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V našem případě po dobu 10 let. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem.
Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
Pokud máte pocit, že s Vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoliv obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

 

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

E-maily s nabídkou zboží vám zasíláme, jste-li náš zákazník na základě našeho oprávněného zájmu.
V případě, že o newslettery již nemáte zájem stačí nás informovat na kontaktním e-mailu cycloschein@cycloschein.cz nebo našem telefonu 281920253. 

 

Mlčenlivost

Ujišťujeme Vás, že pracovníci fa Cycloschein,kteří zpracovávají Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez Vašeho souhlasu nebudou Vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.
Aktuální znění tohoto dokumentu naleznete vždy na stránkách www.cycloschein.cz.
Tyto zásady zpracování osobních údajů nabývají účinnosti od 25. 5. 2018 a nahrazují předchozí nařízení o ochraně osobních údajů.