Všeobecné obchodní podmínky

 

VYMEZENÍ POJMŮ:Prodávající je Scheiner Jiří, fa Cycloschein., se sídlem Náchodská 164, Praha 9, IČ: 14942518, je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby. 
Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.
Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele

 

OBJEDNÁVKA:Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového tohoto obchodu jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i s reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Místem dodání /doručení/ zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu kupující dává prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím  a o jeho nákupech.

 

ZÁVAZNOST OBJEDNÁVEK:Odesláním objednávky vybraného zboží zákazník potvrzuje závaznost jeho objednávky a souhlasí s nákupním řádem e-shopu.Objednávka je návrhem kupní smlouvy, která vzniká samotným dodáním zboží. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí v objednávkovém formuláři.

 

PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO:Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží  na adresu kupujícího. Nedílnou součástí dodávky je paragon-/daňový doklad/ na zakoupené zboží. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně nesplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu. Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.

 

PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO:Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením. Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku (do odeslání zboží prodávajícím) nebo vrátit zboží do 14-ti dnů od doručení. 

 

ZPŮSOB DODÁNÍ ZBOŽÍ:Zboží, expedujeme do 1 – 3 pracovních dnů po obdržení objednávky a to prostřednictvím vybraného dopravce na dobírku nebo platbou předem na účet. Zboží, které není momentálně skladem, expedujeme většinou do 7 pracovních dnů od obdržení objednávky a zákazník na tuto skutečnost bude upozorněn.Zboží bude doručeno na doručovací adresu, uvedenou v objednávce, případně jej lze osobně vyzvednou na naší vzorkové prodejně Náchodská 164, Praha 9 (nutno uvést v objednávce).O odeslání zboží je zákazník informován formou e-mailu.Doručení zboží /zásilky/  proběhne v pracovní dny vybraným dopravcem na adresu uvedenou v objednávce. 

 

PŘEVZETÍ ZBOŽÍ:Zákazník nebo příjemce zboží ve vlastním zájmu zkontroluje neporušenost a celistvost obalu a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Pokud tak nastane, sepište s dopravcem protokol o poškození zásilky. Zákazník by měl ve svém vlastním zájmu překontrolovat správnost dodaného zboží /dle objednávky a přiloženého dokladu. V případě nesrovnalostí ihned informujte provozovatele e-shopu.

 

 MOŽNOST VRÁCENÍ ZBOŽÍ BEZ UDÁNÍ DŮVODŮ:Kupující /zákazník/ má právo do 14 dnů od doručení zboží na jeho vrácení bez udání důvodu. Pokud se tak rozhodne, musí zboží nepoškozené, bez známek užívání nebo opotřebení /způsobilé k dalšímu prodeji/ ve vhodném obalu a dokladem o zakoupení zboží /kopie paragonu neno faktury/ poslat zpět v uvedené lhůtě /určující je datum odeslání/.Po doručení vráceného zboží prodejci,  bude zákazníkovi zaslána částka odpovídající kupní ceně zaplacené za zboží, ponížená o prokazatelné výdaje spojené s dopravou.

 

 REKLAMACE:Případné reklamace zboží zakoupené v tomto e-shopu  budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu a právním řádem platným v ČR.Výměna nebo vrácení zboží je možné pouze v případě vrácení v původním stavu, neporušeném obalu a s veškerým příslušenstvím.Zboží na reklamaci posílejte ve vhodném obalu. Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky. Výrobce obvykle neuznává záruku u zboží poškozeného při přepravě i když se závada projevila před transportem.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ: Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. 
Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.
Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v katalogu Internetového obchodu, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.Účastníci se výslovně dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem.